My Chat based on phpMyChat-Plus
My WonderfulWideWeb Chat
- phpMyChat-Plus (1.93) -

Hướng dẫn

Những lời nói được xóa sau: 96 giờ,
và những thành viên không họat động sau: 10 phút.

Hiện tại đang có 0 người đang trong phòng chát.
Hiện tại đang có 0 thành viên ẩn.

Español Argentina Български Dansk Nederlands English UK Français Deutsch עברית magyar Bahasa Indonesia
Italiano Română Русский Srpski Español Svenska Türkçe Việt nam (chọn)
Đăng nhập ...
Tên đăng nhập :
Pass đăng nhập :  (Chỉ khi bạn được đăng ký)
Đặt lại mật khẩu
Quản lý tài khỏan

Đăng ký | Sửa đổi hồ sơ | Xóa thành viên | Người quản trị
 
Xin chọn phòng chat ...
Những phòng mặc định :
Phòng riêng mặc định :
Tạo nên của mình Phòng :
Rồi , chỉ ...

Bookmark this page: Chọn "Ctrl+D".
Những lệnh thêm sẵn có:
/away /buzz /demote /dice /dice2 /dice3 /high /img /mr
/room /size /sort /topic /wisp.
Những đặc tính thêm/Mod sẵn có:
Advanced Admin, (GR)Avatars, Smilies Popup, Color Drop Box, Private Popup,
Quick Menu, Logs Archive, Lurking, Color names, WorldTime, UTF-8.

6018 ... những người đến thăm từ đó 28 Th02 2011 6018 ... những người đến thăm từ đó 28 Th02 2011 6018 ... những người đến thăm từ đó 28 Th02 2011 6018 ... những người đến thăm từ đó 28 Th02 2011
... những người đến thăm từ đó 28 Th02 2011.

© 2000-2005 The phpHeaven Team
© 2005-2020 Plus development by Ciprian M.
Thanks to all the contributors in the phpMyChat group !
Download this full chat pack from

Owner of this chat server - Ẩn số
Our Privacy Policy